Przejdź do treści

List do Pana Jacka Jaśkowiaka Prezydenta Miasta Poznania od parafii pw. św. Marcina w Poznaniu

Parafia pw. św. Marcina w Poznaniu                                                               Poznań, dn. 30.10.2020 r.
2020
ul. św. Marcin 13
61-803 Poznań

Pan Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania
Szanowny Panie Prezydencie,

   w związku z opublikowanym przez media w dniu 28.10.2020 r. (portal epoznan.pl)
stanowiskiem Pana Prezydenta informującym o wysunięciu roszczeń Kościoła Katolickiego
w stosunku do Międzynarodowych Targów Poznańskich uważam, że stanowisko to
wprowadza opinię publiczną w błąd.

W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę, że wniosek Parafii pw. św. Marcina w
Poznaniu o zwrot działek położonych w Poznaniu przy ul. Bukowskiej, Grunwaldzkiej oraz
na podstawie decyzji z 1953 r., został złożony z datą 30 kwietnia 2020 r. tj. ok. 6 miesięcy
temu. Łączenie tego wniosku z organizacją szpitala polowego, które to działania prowadzone
są dopiero od kilku dni jest nie na miejscu. Pana wypowiedź sugerować może bowiem, że
wniosek parafii złożony został w ostatnich dniach już po decyzji o organizacji „szpitala
polowego” na terenie MTP.

Pana wypowiedź sugerować może również, że parafia złożyła roszczenia o zwrot
nieruchomości bezpośrednio do Grupy MTP. Nie jest to prawdą. Wniosek został złożony
zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami do odpowiedniego organu
administracji publicznej

Celem naszego wniosku o zwrot nieruchomości jest w szczególności wyjaśnienie
przez odpowiedni, powołany prawem organ administracji, wszystkich okoliczności prawnych
związanych z pozbawieniem Parafii pw. św. Marcina w Poznaniu, prawa własności
nieruchomości. Chciałbym w tym miejscu przypomnieć, że uprawnienie takie na podstawie
ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje każdej osobie, którą pozbawiono prawa
własności do nieruchomości. Z całą pewnością, o czym i Pan wie, wynikiem tego
postępowania nie będzie fizyczny zwrot przedmiotowych nieruchomości.

Nie bez znaczenia na złożenie przez Parafię wniosku w dniu 30 kwietnia miały
dokonane w 4.04. 2019r. zmiany przepisów tej ustawy. Przepisy tej nowelizacji wprowadziły
granicę czasową zakreślającą ostateczny termin dochodzenia „zwrotu nieruchomości”
ustalając go dla spraw nieruchomości wywłaszczonych ponad 20 lat temu na dzień 20 maja
2020r.

W mojej ocenie kierowanie przez Pana Prezydenta w aktualnym czasie tego typu
wypowiedzi jak ta z dnia 28.10.2020r., powodować może dalszy wzrost napięć społecznych
poprzez próbę kreowania negatywnego, nieprawdziwego i krzywdzącego dla Kościoła
przekazu. Wierzę, że Pan Prezydent szczerze deklaruje, że nie dąży do eskalacji napięcia
społecznego i tworzenia podziałów w społeczeństwie.

Z tą wiarą oraz z poważeniem i modlitwą w intencji społeczności naszego miasta,
życzę Bożego błogosławieństwa w służbie miastu.

W imieniu Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej parafii pw. św. Marcina w
Poznaniu

Ksiądz dr Antoni Klupczyński
Proboszcz Parafii św. Marcina w Poznaniu