Przejdź do treści

Św. Marcin dziś!- konkurs fotograficzny

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
ŚWIĘTY MARCIN – DZIŚ

§1
Organizatorzy konkursu

1. Organizatorami konkursu są:
a. Parafia pw. św. Marcina w Poznaniu z siedzibą Święty Marcin 13, 61-803 Poznań
b. Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu z siedzibą Powstańców Wielkopolskich 3, 61-895 Poznań
c. Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z siedzibą al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań
2. Patronat nad konkursem objęli Muzeum Narodowe w Poznaniu oraz Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański.
§2
Cele konkursu
1. Celem konkursu jest uwrażliwienie i propagowanie fascynującej duchowości św. Marcina z Tours, pobudzenie głębszej refleksji nad życiem, siłą wiary i miłości świętego, w kontekście przymierza wiary i kultury.
§3
Uczestnicy konkursu

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, w następujących kategoriach wiekowych :
– 14 – 19 lat
– 20 – b.o
§4
Zasady konkursu

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
2. Tematyka zdjęć powinna być związana z niezwykłą duchowością postaci św. Marcina.
Proponowane tematy :
a. Modlitwa jak oddech
b. Nadzwyczajne dzieła miłosierdzia
c. Żywa wiara
d. Posłuszny syn Ojca
e. Przenikliwy tropiciel i wróg zła
f. Człowiek cudów Bożych
g. Wprowadzający pokój
h. Miłujący Kościół i kapłaństwo
i. Człowiek Eucharystii

3. Technika wykonania fotografii jest dowolna (dopuszcza się dokonanie podstawowej korekty cyfrowej np. wyostrzenie, nasycenie koloru, poprawa kadru, bez modyfikacji obrazu – używania filtrów, efektów specjalnych, fotomontażu, etc.).
4. Format fotografii: min 15×21 cm – w formie drukowanej na papierze fotograficznym.
5. Laureaci konkursu – proszeni będą o przesłanie zdjęć w plikach cyfrowych (format JPG).
6. Jeden uczestnik może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 fotografie.
7. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu :
a. tytuł pracy
b. imię i nazwisko autora
c. kategoria wiekowa
d. dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail)
e. miejsce gdzie wykonano fotografię lub krótki opis (komentarz).
8. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację tego wizerunku.
9. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.
11. Organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych prac.
12. Udział w konkursie jest bezpłatny.
13. Zgłoszenie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na
organizatorów prawa własności do przesłanego egzemplarza.

§5
Termin i miejsce składania prac

1. Prace należy złożyć lub przesłać najpóźniej do dnia 30 września 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) do Szkoły Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3; 61-895 Poznań, w zaadresowanej kopercie z dopiskiem Konkurs fotograficzny – „ŚWIĘTY MARCIN – DZIŚ”. Do koperty należy włożyć informację o autorze w zakresie: imię i nazwisko autora, wiek, adres, adres mailowy oraz telefon kontaktowy,
2. W kopercie należy także zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, wraz z datą i własnoręcznym podpisem.

§6
Ogłoszenie wyników konkursu

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 31.10.2023r.
2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej wszystkich Organizatorów konkursu wymienionych w §1 niniejszego Regulaminu.
3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie i mailowo
o wynikach konkursu.

§7
Nagrody

1. Organizatorzy konkursu przyznają w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii wiekowej trzy nagrody główne za trzy pierwsze miejsca oraz sześć wyróżnień.
2. Skład komisji jury stanowią :
 ks. proboszcz parafii pw. św. Marcina w Poznaniu
 przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu
 przedstawiciel Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
 przedstawiciel Muzeum Narodowego w Poznaniu

§7
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Informujemy, że w związku z współorganizowaniem konkursu fotograficznego „Święty Marcin – dziś” przez: Parafię pw. Świętego Marcina w Poznaniu, Szkołę Podstawową nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu oraz Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, wskazane jednostki przetwarzają dane osobowe Uczestników oraz – w przypadku osób małoletnich – ich opiekunów prawnych.
W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej: RODO, Organizatorzy informują, iż:
1) Współadministratorami danych osobowych Uczestników oraz – w przypadku uczestników małoletnich – ich opiekunów prawnych są:
a. Parafia pw. św. Marcina w Poznaniu z siedzibą Święty Marcin 13, 61-803 Poznań
b. Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu z siedzibą…..
c. Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z siedzibą………
2) Każdy ze Współadministratorów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych lub osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którymi można kontaktować się w następujący sposób:
a. w Parafii p.w. Świętego Marcina w Poznaniu w sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się z ks. Antonim Klupczyńskim
b. z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Szkołę Podstawową nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu poprzez e-mail: iod5_mjo@um.poznan.pl
c. z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu poprzez e-mail: iod@uap.edu.pl
2. Dane osobowe Uczestników oraz – w przypadku uczestników małoletnich – ich opiekunów prawnych będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i e) RODO, w jednym lub w kilku z poniżej określonych celów:
1) publikacji oraz rozpowszechniania wizerunku osób uczestniczących w Wydarzeniu uwidocznionych na zdjęciach i w materiałach filmowych, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
2) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), którym jest:
a. organizacja oraz przeprowadzenie Wydarzenia
b. archiwizacja oraz zapewnienie rozliczalności wymaganej przepisami RODO.
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Dane osobowe są przetwarzanie odpowiednio przez okres:
1) w odniesieniu do celu o którym mowa w pkt. 2 ust. 1 będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do osiągnięcia celu lub przez okres obowiązywania wyrażonej przez Panią/Pana zgody, jednak ze względu na fakt ich upublicznienia ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może okazać się niemożliwe.
2) w odniesieniu do celu o którym mowa w pkt. 2 ust. 2, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach i w granicach określonych w rozdziale 3 RODO.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do organizacji i przeprowadzenia Wydarzenia, a także jego promocji.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
§8
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady
i warunki konkursu.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub
opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.
3. Koszty przygotowania, przesłania oraz złożenia prac konkursowych ponosi wyłącznie
uczestnik konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają
organizatora.
4. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.
6. Ewentualne spory między organizatorami a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte
polubownie.